Trả lãi những câu hỏi sau đặt lánh dấn quả đắng khi “yêu”

Trước khi công “chuyện ấy” bạn cần chuẩn bị sẵn tâm lý và tri thức cần có đặt bảo vệ tôi và đối phương khỏi nguy cơ đem thai ngoài ý muốn cũng như lây nhiễm lan truyền danh thiếp bệnh ái tình dục.

11. Thuốc lánh thai có bảo vệ thân khỏi nguy cơ đắt danh thiếp bệnh lây nhiễm lan truyền qua đường ái tình dục?