5 câu hỏi ngỡ đơn giản mà có thể gạt gẫm trưởng những người IQ “khủng”

Dù bạn rất tự tín ra khả năng tâm tính cũng như tư duy nhạy bén cụm từ tôi, mà đã cẩn thận kẻo bị gạt gẫm khi đáp những câu hỏi sau.

11. Nếu con gái 21 giai đoạn thời tuần tra 1 bán mạng giai đoạn cụm từ bầm, hỏi khi con gái 42 giai đoạn thời bầm bao lăm giai đoạn?

A.

42

B. 63

C. 84

D.

Đáp án khác

Bấm ra bất kì vị trí này trên khuông hình đặt lựa